Kişisel Verilerin İşlenmesi - Vestel Proje Ortağım
KVK Başvuru Formu için lütfen tıklayın.

VESTEL TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


Vestel Ticaret A.Ş., (“Vestel” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. 


Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

1. İşleme Amacı


Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Hukuki Sebep

 • Kimlik Bilgileri

 • İletişim Bilgileri

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tarafınıza sunulabilmesini temin için;

 • Gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, 

 • Satış Süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması

 • Ticari faaliyetlerin yürütülmesi

 • Şikayet ve öneri yönetimi

 • Raporlama süreçlerinin yürütülmesi

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • Açık rızanın varlığı halinde

 • Kimlik Bilgileri

 • İşlem Güvenliği Bilgileri

 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 • Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması 

 • Muhasebe, finans ve denetim süreçlerinin yürütülmesi 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 

 • Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen hukuki yükümlülük (ör. Kanun uyarınca veri sorumlularının veri güvenliğini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır), 2. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dahilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, 

 • Kimlik, iletişim bilgileriniz satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili servislerimize, yetkili bayilerimize, 

 • kimlik ve iletişim verileriniz gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çağrı merkezi hizmeti aldığımız tedarikçi firmalara, kargo ve lojistik şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına,

 • kişisel verileriniz, resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması amacıyla yetkili kurum ve kuruşlara,

 • kimlik ve iletişim bilgileriniz, raporlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla pazar araştırma şirketlerine, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barındırma hizmet sağlayıcılarına, 

 • kimlik ve iletişim verileriniz, şikayet ve öneri yönetimi amacıyla ajanslara aktarılabilecektir. 


3. Rızaya Tabi İşlemler

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,


• Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda yurtdışında ve/veya yurtiçinde hizmet hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.


4. Toplama Yöntemi 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere internet sitesi, form aracılığıyla, e-posta ile elektronik ortamlardan otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Vestel Grup Şirketleri, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Vestel Grup Şirketleri, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

6. Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler
Vestel Grup Şirketleri,

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. 


Vestel Grup Şirketleri elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

7. Kanun Kapsamındaki Haklarınız


Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Şirketimiz’in Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi doğrulamaya yarayan belgelerle birlikte iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Şirketimiz tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimiz’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Metindeki Değişiklikler

Vestel Grup Şirketleri, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Vestel Grup Şirketleri’nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


Son güncellenme tarihi: 24.01.2022